ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
 
 content, news;
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม 29 สิงหาคม 2554

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานและ/หรือเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

              ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือติดประชุมด่วน จึงมอบที่ปรึกษาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน   เป็นประธานการประชุมแทน และประธานที่ประชุมได้แจ้งว่า สำนักความร่วมมือได้โอนเงินให้กับสถานศึกษา      เพื่อสนับสนุนงบดำเนินงานและดำเนินกิจกรรมตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เข้าบัญชีโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนของแต่ละวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว

 

วาระที่ ๒  เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ กำหนดแนวทางการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

แบบยั่งยืน

  มติที่ประชุม ให้แต่ละภาคจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

แบบยั่งยืน ให้กับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ และโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค โดยให้สถานศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานภาคทำหนังสือแจ้ง ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดการจัดประชุมไว้เบื้องต้นช่วงปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ส่วนกำหนด

วันเวลาการประชุมที่ชัดเจนมอบให้ศูนย์ประสานงานแต่ละภาคเป็นผู้กำหนด แล้วแจ้งให้สำนักความร่วมมือทราบ      ในโอกาสต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงฯ นั้น จะสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน-อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับศูนย์ประสานงานภาค โดยเฉลี่ยตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาที่ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนในแต่ละภาครับผิดชอบ พร้อมทั้งได้พิจารณาและกำหนดหัวข้อของการประชุม ดังนี้

๑. ภาพรวมการดำเนินโครงการ ชี้แจงโดยที่ปรึกษาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

                 ๒. แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔

ชี้แจงโดยผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และคณะ

                    ๓. มาตรฐานโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนและการประเมินมาตรฐานโรงเรียน

ประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ชี้แจงโดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรกรรมสุพรรณบุรี และคณะ

๔. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน (แบบ อก.๑-๓) ในระบบ

ฐานข้อมูล ชี้แจงโดยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และคณะ

๕. การติดตามประเมินผลและการวิจัย ชี้แจงโดยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคกลางและคณะ

            ๒.๒ กำหนดระยะเวลาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

         มติที่ประชุม ได้กำหนดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้เบื้องต้น ดังนี้

ระดับภาค ประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕   และจัดนิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. ชาติ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่          ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยขอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยกรรมการในระดับภาคมอบให้ศูนย์ประสานงานและศูนย์ส่งเสริมแต่ละภาคดำเนินการ ส่วนในระดับชาติ ให้ศูนย์ประสานงานร่วมกับ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาแต่ละภาค แจ้งรายชื่อกรรมการมาที่สำนักความร่วมมือเพื่อเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป

๒.๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน (แบบ อก.๑-๓) ในระบบ

ฐานข้อมูล

                   มติที่ประชุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้นำเสนอแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน (แบบ อก.๑-๓) ในระบบฐานข้อมูลให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา     ซึ่งได้ปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้มอบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาแบบรายงานเพื่อให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลต่อไป

 

วาระที่ ๓  เรื่องอื่น ๆ

                   การนิเทศติดตามประเมินผล ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคทุกแห่งออกนิเทศติดตามประเมินผลโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคทุกแห่งวางแผนการนิเทศติดตามให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั้ง 13 กิจกรรม และ 5 ประเภทโรงเรียน (โรงเรียนยั่งยืน โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนขยาย และโรงเรียนเครือข่าย) ซึ่งจำนวนโรงเรียนที่ออกนิเทศติดตามต้องเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน และไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียนต่อวิทยาลัยฯ จากนั้นส่งรายงานผลการนิเทศให้ศูนย์ส่งเสริมภาคกลางเพื่อรวบรวมรายงานในภาพรวมของโครงการต่อไป   

1:2011-09-26 11:17:13


   เข้าใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
สมัครสมาชิก
   
   รูปกิจกรรม
 
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2552
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2553
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2554
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2555
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2557
ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด
 
  Copyright 2010 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน