ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
 
 content, menu;
การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการ

      การติดตามและประเมินผล โครงการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
มีโครงสร้างในการติดตามเป็น 4 ระดับ คือ

1. หน่วยงานระดับชาติ
2. ส่วนราชการระดับจังหวัด
3. ส่วนราชการระดับอำเภอ
4. สถานศึกษา

      หน่วยงานระดับชาติและระดับจังหวัด แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อนิเทศ ติดตามประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโรงการอาหารกลางวันในระดับประเทศ อย่างน้อยปีละสองครั้ง หน่วยงานระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อนิเทศ ติดตามประเมิน และรายงานผลระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ อย่างน้อยเดือนละครั้งต่อโรงเรียน หน่วยงานระดับสถานศึกษาแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อนิเทศ ติดตามประเมิน และรายงานผลระดับโรงเรียน โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละครั้ง ทั้งนี้ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน หรือตัวแทนของหน่วยงานอื่น ร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนั้นให้มีการวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่ออำเภอ กิ่งอำเภอ และเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง

      ส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หน่วยงานระดับชาติ แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อนิเทศติดตามประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในระดับประเทศ อย่างน้อยปีละสองครั้ง ในระดับภาคแต่งตั้งคณะทำงานจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคขึ้น เพื่อนิเทศ ติดตามประเมินตลอดปี การศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในระดับประเทศ อย่างน้อยปีละสองครั้ง หน่วยงานระดับสถานศึกษาแต่งตั้งคณะทำงาน ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ ที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนขึ้นเพื่อนิเทศติดตามประเมิน และรายรายงานผลระดับโรงเรียน โดยเฉลี่ยภาคเรียนละครั้ง ทั้งนี้ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผุ้ปกครอง ผู้นำชุมชน หรือตัวแทนของหน่วยงานอื่นร่วมเป็นกรรมการ

      นอกจากนั้น ให้มีการวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค และสำนักความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเสนอผลงานระดับชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน จาก สอศ. สพฐ. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

      จากการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน พบว่า กิจกรรมของวิทยาบัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง
ที่ได้ดำเนินการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน มีดังนี้

1. สนับสนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านพัฒนากระบวนการให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืนในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ได้แก่ กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ กระบวนการสร้างความร่วมมือ จากผู้ปกครอง/ชุมชน/ศิษย์เก่า และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ กระบวนการขยายผลสู่ชุมชน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการด้านการแปรรูป และการตลาด อาทิ มีการจำหน่ายผลผลิตให้กับสหกรณ์/ร้านค้า เป็นสถานที่รองรับการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกิดทุนหมุนเวียน

2. สนับสนุน/ปรับปรุง/พัฒนา เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต วัตถุดิบป้อนโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนให้เหมาะสม กับสภาพของโรงเรียน/นักเรียน/ความต้องการของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน และส่งผลให้นักเรียน มีภาวะโภชนาการดีขึ้น

3. สนับสนุนความรู้ทางการเกษตรแก่บุคลากร โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการอบรมระยะสั้น ลงพื้นที่นำนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ ไปฝึกปฏิบัติ/เป็นวิทยากรผู้ช่วย ครูเป็นพี่เลี้ยง ให้นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำความรู้ทางการเกษตรไปใช้ในการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดแหล่งผลิตอาหารกลางวันในโรงเรียนฯ อย่างยั่งยืน

4. ฝึกนิสัยการรักเกษตรแก่นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รู้จักวิธี ประกอบอาชีพทางเกษตร เช่น เพราะเห็ด เลี้ยงสุกร เลี้ยงปลาให้อาหารปลา ปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ทำนา ทำปุ๋ยชีวภาพ การผลิต และแปรรูปการผลิตเกษตร นักเรียนมีรายได้ มีแหล่งเรียนรู้ และได้ศึกษาดูงาน

   เข้าใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
สมัครสมาชิก
   
   รูปกิจกรรม
 
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2552
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2553
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2554
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2555
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2557
ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด
 
  Copyright 2010 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน