ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
 
 content, menu;
ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

      โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาบที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยจัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้รับประทานเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ โดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันครบทุกโรงเรียน ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้คำขวัญ “ฉลอง 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษา ไม่หิวโหย”

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 รัฐบาลตราพระราชบัญญัติกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 42 ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2535) (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2535) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2535 เป็นต้นมา โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนแต่ละปีไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2542 รัฐบาลสามารถมีเงินกองทุนครบ 6,000 ล้านบาท

      ต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นเพื่อดูแลโครงการฯ โดยใช้ดอกผลของกองทุนฯ ซึ่งก็ยังไม่สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนได้ทั้งหมด รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน ผ่านทางองค์กรปกครองท้องถิ่นร้อยละ 30 ของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 6

      ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2542-2543 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโครงการเสริมเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ภายใต้โครงการอิ่มทุกวัน และได้ดำเนินการจนมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2542 ให้ถือว่าการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และก่อให้เกิดข้อตกลงอันเป็นกิจกรรม โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร สำหรับส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน ตลอดจนเกิดการประสานความร่วมมื่อกับ 4 กระทรวงหลัก ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธรณะสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ

      สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยมอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 48 แห่ง ดูแลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 75 จังหวัด โดยดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยสถานศึกษาเหล่านั้นสามารถดูแลโรงเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 1,450 แห่ง เด็กนักเรียนจำนวน 180,000 คนซึ่งการดำเนินโครงการเพื่อให้เด็กทุกคนพ้นจากภาวะทุพโภชนาการต้องดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินโครงการอาจต้องใช้หลายๆรูปแบบผสมผสานกันให้เกิดความร่วมมือร่วมแรง ในการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีอาหารรับประทานและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ  ทดสอบ

   เข้าใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
สมัครสมาชิก
   
   รูปกิจกรรม
 
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2552
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2553
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2554
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2555
นิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. 2557
ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด
 
  Copyright 2010 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน