รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ประจำปี 2554
ลำดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม

1

เลี้ยงสุกร

Error: select srpt_inc_18_detail.acct_id,acct_title,sum(unit) as sum_unit,price,-1*(sum(total)) as sum_total from srpt_inc_18_detail,rpt_18_acct_item where srpt_inc_18_detail.acct_id = rpt_18_acct_item.acct_id and acct_status='A' and rpt_18_acct_item.acct_type='2' group by srpt_inc_18_detail.acct_id order by acct_title

Table 'lunchproject.srpt_inc_18_detail' doesn't exist