ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
 
 event, cate;
ย้อนกลับ

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

( การจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2554 จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่่ 1 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมมาริน จ.มหาสารคาม, ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ. กาญจนบุรี, ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมราชาบุรี บูติก จ. ตาก, และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมไดอิชิ จ. สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดำเนินโครงการและรายงานผลการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ ในแต่ละภาค ผุ้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในแต่ละภาค ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งในแต่ละภาพ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคในภาคนั้น ๆ เข้าร่วมฟังการชี้แจงเกี่ยวกับแผนงาน กิจกรรม งบประมาณ แนวทางการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน การรายงานผลการดำเนินงาน (แบบ อก.1-3) ในระบบฐานข้อมูลเว็ปไซต์ http://lp.vec.go.th การนิเทศติดตามประเมินผลและการวิจัย )
 
 
  Copyright 2010 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน